Un Lala, S. G., Lehan, A. A. D. . dan Banabera, E. A. . (2023) “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI KELAS IV SDN KUASAET KOTA KUPANG”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS), 3(2), hlm. 286–291. doi: 10.37081/jipdas.v3i2.1401.