[1]
S. G. Un Lala, A. A. D. . Lehan, dan E. A. . Banabera, “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI KELAS IV SDN KUASAET KOTA KUPANG”, JIPDAS, vol. 3, no. 2, hlm. 286–291, Mei 2023.