[1]
S. G. Un Lala, A. A. D. Lehan, dan Y. . Puay, “PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI ZAT DAN PERUBAHANNYA KELAS IV SD NEGERI 1 NAIONI KUPANG ”, JIPDAS, vol. 3, no. 2, hlm. 292–298, Mei 2023.