Un Lala, S. G., A. A. D. . Lehan, dan E. A. . Banabera. “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DI KELAS IV SDN KUASAET KOTA KUPANG”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS), vol. 3, no. 2, Mei 2023, hlm. 286-91, doi:10.37081/jipdas.v3i2.1401.